ข้อสอบปรนัย

1. “ที่ราบสูงซึ่งอยู่ระหว่างที่ราบและมีขอบชัน”หมายถึงที่ราบสูงใด

         1.    ที่ราบสูงธิเบตในประเทศจีน
         2.    ที่ราบสูงเดกกันในประเทศอินเดีย
         3.    ที่ราบสูงอนาโตเลียในประเทศตุรกี
         4.    ที่ราบสูงปาตาโกเนียในประเทศอาร์เจนตินา
 2. ขอใดเรียงลำดับพืชพรรณธรรมชาติตามละติจูดได้ถูกต้อง
         1.    ป่ามรสุม   ไม้พุ่ม ป่าสน ทุนดรา
         2.    ไม้พุ่ม ป่ามรสุม ทุนดรา ป่าสน
         3.    ป่าสน ทุนดรา ไม้พุ่ม ป่ามรสุม
         4.    ทุนดรา ป่าสน ป่ามรสุม ไม้พุ่ม
 3. ภูกระดึงในจังหวัดเลยมีกระบวนการเกิดเหมือนกับเทือกเขาใด
         1.    แอนดีสในประเทศชิลี
         2.    ร็อกกีในสหรัฐอเมริกา
         3.    แบล็กฟอเรสต์ในประเทศเยอรมนี
         4.    เกรตดิไวดิงในประเทศออสเตรเลีย
 4. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
         1.    Psychrometer ความชื้นสัมพัทธ์และจุดน้ำค้างในอากาศ
         2.    Stereoscope ภาพสามมิติ
         3.    Anemometer ความเร็วลม
         4.    Hygrometer ความกดอากาศ
 5. เครื่องมือในข้อใดสามารถใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.  2520  กับ พ.ศ.  2550  ได้ดีที่สุด
         1.    แผนที่ภูมิประเทศ
         2.    แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
         3.    ภาพถ่ายทางอากาศ
         4.    ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักของวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม
         1.    การลดลงของระดับน้ำทะเล
         2.    ความแออัดของประชากร
         3.    การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
         4.    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 7. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ำใต้ดิน
         1.    แผ่นดินทรุด
         2.    ขาดแคลนน้ำบาดาล
         3.    น้ำเค็มจากทะเลจะไหลซึมเข้ามาแทนที่
         4.    ดินเปลี่ยนสภาพเป็นเลน
 8. สถาบันทรัพยากรโลกระบุว่าประเทศใดปล่อยก๊าซพิษในอากาศมากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
         1.    จีน
         2.    อินเดีย
         3.    รัสเซีย
         4.    สหรัฐอเมริกา
 9. เหตุการณ์ดินถล่มที่ ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน และที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นำไปสู่มาตรการอนุรักษ์         ในข้อใด
         1.    การประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507
         2.    การประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศเมื่อ  พ.ศ.  2532
         3.    การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535
         4.    การเริมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ.  2537
 10. การผลิตครกหินควรตั้งอยู่ในแหล่งหินประเภทใด
         1.    แกรนิต
         2.    ฟิลไลต์
         3.    บะซอลต์
         4.    ควอตไซต์
 11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
         1.    ไม่เคยก่อตัวในอ่าวไทย
         2.    หากก่อตัวในอ่าวเบงกอลจะมาไม่ถึงประเทศไทย
         3.    มีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้มากกว่าในทะเลอันดามัน
         4.    ที่ก่อตัวในอ่าวตังเกี๋ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด
 12. เหตุใดเขตที่ราบลุ่มในออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์
         1.    เพราะแห้งแล้งเกินกว่าจะใช้เพาะปลูกได้
         2.    เพราะเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ
         3.    เพราะรัฐบาลให้เงินสนับสนุน
         4.    เพราะดินมีสารอาหารน้อย
 13. เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขาหมายถึงภาคใดของประเทศไทย
         1.    ภาคใต้
         2.    ภาคเหนือ
         3.    ภาคตะวันตก
         4.    ภาคตะวันออก
 14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที่
         1.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช
         2.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช
         3.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช
         4.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช
 15. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง
         1.    การพยากรณ์อากาศ
         2.    การสำรวจการใช้ที่ดิน
         3.    การเตือนภัยจากธรรมชาติ
         4.    การทำแบบจำลองความสูงเชิงเลข
 16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไซโครมิเตอร์
         1.    เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์เท่านั้น
         2.    ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบตุ้มแห้งและตุ้มเปียก
         3.    เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง
         4.    อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งกับตุ้มเปียกจะเท่ากันเมื่อมีการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็ว
 17. ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง
         1.    แผนที่การใช้ที่ดิน
         2.    แผนที่แสดงความลาดชัน
         3.    แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ
         4.    แผนที่ภูมิประเทศ
 18. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์มากที่สุดคือข้อใด
         1.    การขาดแคลนน้ำจืด
         2.    การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า
         3.    การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ
         4.    การชะล้างและการพังทลายของดิน
 19. ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมท่านจะมีส่วนแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุดอย่างไร
         1.    ปลูกป่าทดแทน
         2.    ป้องกันการเกิดไฟป่า
         3.    ผลักดันให้มีการออกกฎหมายอนุรักษ์ป่าชุมชน
         4.    ช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
 20. องค์การสหประชาชาติมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร
         1.    ผลักดันให้มีการก่อตั้งองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ
         2.    จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้ง  UNEP
         3.    เป็นแกนนำในการร่างพิธีสารเกียวโตเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
         4.    จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นคว้าวิจัยการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 21. ผู้ที่เข้าไปทำลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งจะต้องระวางโทษอย่างไรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
         1.    จำคุกไม่เกิน  2  ปี หรือปรับไม่เกิน  200,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         2.    จำคุกไม่เกิน 3  ปี หรือปรับไม่เกิน  300,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         3.    จำคุกไม่เกิน  4  ปี หรือปรับไม่เกิน  400,000  บาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ
         4.    จำคุกไม่เกิน  5  ปี หรือปรับไม่เกิน  500,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
 22. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการคุณภาพดิน
         1.    การปรับปรุงบำรุงดิน
         2.    การปลูกพืชหลากชนิด
         3.    การป้องกันการพังทลายของดิน
         4.    การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ดิน
 23. ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม
         1.    สวนผักผลไม้ในแอ่งแม่อาย
         2.    พุน้ำร้อนสันกำแพง
         3.    ปราสาทหินพิมาย
         4.    วัดถ้ำกลองเพล
 24. ตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ทำการเกษตรต้องมีน้ำใช้ในฤดูแล้งประมาณเท่าใดต่อไร่
         1.    1,000    ลูกบาศก์เมตร
         2.    2,000    ลูกบาศก์เมตร
         3.    3,000    ลูกบาศก์เมตร
         4.    4,000    ลูกบาศก์เมตร
 25. ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับใด
         1.    CITES               
         2.    Kyoto Protocol
         3.    UNFCCC
         4.   Ramsar
 26. การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำได้หลายวิธียกเว้นข้อใด
         1.    การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
         2.    การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการใช้น้ำจากสายยาง
         3.    การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว
         4.    การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเขียว
 27. Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานด้านใด
         1.    การพัฒนาที่ยั่งยืน
         2.    การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
         3.    การประหยัดพลังงาน
         4.    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 28. การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั้งยืนยาวนานหมายถึงข้อใด
         1.    การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย
         2.    การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
         3.    การพัฒนาที่มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
         4.    การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 29. องค์การเอกชนใหญ่ที่สุดที่เฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกคือองค์การใด
         1.    Greenpeace International
         2.    World Wide Fund for Nature
         3.    Global Environmental Facility
         4.    United Nations Environment Programme
 30. เหตุใดประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้จึงอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
         1.    มีทรัพยากรแร่มาก ได้แก่ เหล็ก ดีบุก และก๊าซธรรมชาติ
         2.    เป็นเขตชายฝั่งทะเลยกตัว ทำให้การคมนาคมติดต่อสะดวก
         3.    ชายฝั่งเป็นเขตคลื่นลมสงบ มีทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม
         4.    ภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
 31. หมู่บ้านในชนบททั่วประเทศมีปัญหาด้านใดมากที่สุดเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
         1.    การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
         2.    การย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ
         3.    สิทธิในที่ดินทำกิน
         4.    ราคาผลผลิตตกต่ำ
 32. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
         1.    การขยายตัวของชุมชนเมือง
         2.    การขยายตัวของพื้นที่ปลูกป่า
         3.    การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
         4.    การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
 33. ป่าไม่ผลัดใบในประเทศไทย พบในภูมิอากาศแบบใด
         1.    พบในภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานกว่า 5 เดือน
         2.    พบในภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 4 เดือน
         3.    พบในภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 3 เดือน
         4.    พบในภูมิอากาศที่มีฝนเฉลี่ยระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานประมาณ 3 เดือน
 34. เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
         1.    แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
         2.    เพื่อป้องกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่นาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
         3.    บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
         4.    ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 35. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพุน้ำร้อนในประเทศไทย
         1.    พบในบริเวณภูเขาหินปูนที่มีรอยแตก
         2.    พบในบริเวณภูเขาหินแกรนิตที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน
         3.    พบในบริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินปริมาณมาก
         4.    พบในบริเวณที่ใต้ผิวโลกมีแหล่งหินหนืดในระดับตื้น
 36. ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากสาเหตุใด
         1.    มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
         2.    ฤดูฝนสั้นมีช่วงฤดูแล้งคั่นสลับเป็นเวลานาน
         3.    มีแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้
         4.    พายุไต้ฝุ่นซึ่งนำฝนมาตกได้อ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
 37. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
         1.    ทิวเขาภูเก็ต
         2.    ทิวเขาสันกาลาคีรี
         3.    ทิวเขาพนมเบญจา
         4.    ทิวเขานครศรีธรรมราช
 38. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
         1.    พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
         2.    ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ
         3.    ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
         4.    ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
 39. เหตุใดชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจึงมีตะกอนปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไป
         1.    เป็นแผ่นดินที่เกิดได้ไม่นานเช่นเดียวกับที่ราบเจ้าพระยา
         2.    เป็นชายฝั่งจมตัวที่มีตะกอนจากทะเลเข้ามาทับถมจำนวนมาก
         3.    เป็นแผ่นดินที่มีตะกอนสะสมเป็นระยะเวลานาน
         4.    เป็นชายฝั่งที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนำตะกอนมาทับถมกัน
 40. เหตุใดจึงสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
         1.    เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ
         2.    มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำลึกมากกว่าบริเวณอื่น
         3.    อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก
         4.    มีอู่ต่อเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องพร้อมมูลกว่าบริเวณอื่น
 41. ข้อใดเป็นจุดสังเกตว่าดอยอินทนนท์ ดอยปุย และดอยสุเทพเป็นภูเขาหินแกรนิต
         1.    มียอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ
         2.    มียอดแบนราบสลับกับยอดหยักแหลม
         3.   มียอดโค้งมนสลับหยักแหลมขรุขระ
         4.    มียอดหยักแหลมตะปุ่มตะป่ำ มีถ้ำภายในภูเขา
 42. ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจาการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
         1.    ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
         2.    คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
         3.    หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
         4.    ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
 43. ลักษณะภูเขาในภาคตะวันออกส่วนมากเป็นภูเขารูปโดม เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
         1.    เกิดจากกระบวนการกัดกร่อนของน้ำทะเลในอดีต
         2.    เกิดจากกระบวนการกัดกร่อนของฝน
         3.    เนื่องจากหินฐานส่วนมากเป็นหินบะซอลท์
         4.    เนื่องจากหินฐานส่วนมากเป็นหินแกรนิต
 44. “ ลิ่มความกดอากาศสูงปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย ” หมายความว่าอย่างไร
         1.    มวลอากาศเย็นซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย
         2.    แนวปะทะอากาศเย็นซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย
         3.    มวลอากาศร้อนซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย
         4.    แนวปะทะอากาศร้อนซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย
 45. วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรข้อใดไม่ถูกต้อง
         1.    การปลูกพืชหมุนเวียนได้แก่การปลูกโสน แค กระถิน ถั่วเหลือง ต่อเนื่องกัน
         2.    การใช้สิ่งอื่นแทน ได้แก่ การใช้พลาสติก ไม้อัด กระเบื้อง อลูมิเนียม
         3.    การปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ได้แก่ การยกร่อง การเติมอินทรีย์วัตถุให้ดิน
         4.    การบูรณะ ได้แก่ การปลูกป่า การขุดบ่อพักน้ำ
 46. ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด
         1.    ลดการอุปโภคบริโภคให้น้อยลง
         2.    กำจัดขยะด้วยตนเอง
         3.    ปลูกป่าเพิ่มขึ้น
         4.    ทำความสะอาดชุมชนของตนเอง
 47. ดินบริเวณใดเหมาะในการใช้ปลูกพืชไร่มากที่สุด
         1.    ที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง ซากพืชทับถมเป็นชั้นหนา
         2.    ชายฝั่งทะเลซึ่งมีเนินทรายและดินเป็นทราย
         3.    บริเวณที่ห่างจากฝั่งแม่น้ำ เป็นดินตะกอนที่อายุมากขึ้น ถูกชะล้างแร่ธาตุไปบ้างแล้ว
         4.    ภูเขาไม่สูงชัน มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ตามธรรมชาติ ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
 48. ไฟป่าในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
         1.    ป่าสนเขา
         2.    ป่าเบญจพรรณ
         3.    ป่าดิบแล้ง
         4.    ป่าพรุ
 49. ที่ตั้งของประเทศไทยก่อให้เกิดผลดีด้านใดต่อไปนี้
         1.    ยุทธศาสตร์และการเมือง
         2.    สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี
         3.    ภูมิอากาศและการคมนาคม
         4.    ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์
 50. ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากมาย ทำให้เกิดกลุ่มแม่น้ำขึ้น 3 กลุ่ม แล้วไหลลงสู่แม่น้ำสำคัญ 3 สายใน 3 ทิศทาง แม่น้ำทั้ง 3 สายดังกล่าวคือแม่น้ำอะไร
         1.    แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง แม่น้ำเมย
         2.    แม่น้ำเมย แม่น้ำอิระวดี แม่น้ำโขง
         3.    แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง
         4.    แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำกก
 51. เกาะภูเก็ตแยกตัวจากพื้นทวีปด้วยวิธีการเคลื่อนไหวแบบใดของแผ่นดิน
         1.    การยกตัวของชายฝั่งทะเล
         2.    การยุบจมตัวของฝั่งทะเล
         3.    การคดโค้งโก่งงอของแผ่นดิน
         4.    แรงอัดจากภูเขาไฟระเบิด
 52. ถ้าใช้เกณฑ์การแบ่งเขตภูมิอากาศตามแบบของเคิปเปน ลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
         1.    อากาศชื้นสลับแล้ง ฝนปานกลาง มีฤดูฝนและฤดูแล้งชัดเจน พืชพรรณเป็นทุ่งหญ้าและป่าโปร่ง
         2.    อากาศชื้น ฝนชุก อุณหภูมิสูงตลอดปี ไม่มีฤดูแล้ง พืชพรรณเป็นป่าดงดิบ
         3.    อากาศชื้น ฝนขึ้นกับลมมรสุม อุณหภูมิสูง มีฤดูแล้งสั้น พืชพรรณเป็นป่าดงดิบ
         4.    อากาศชื้น อุณหภูมิปานกลาง ฝนตกในฤดูหนาว แห้งแล้งในฤดูร้อน
 53. ปัญหาสำคัญในด้านน้ำซึ่งเป็นปัญหาร่วมของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกของไทยคือ
         1.    น้ำเค็ม
         2.    น้ำเสีย
         3.    น้ำบาดาลมีรสเค็ม
         4.    น้ำขาดแคลนในฤดูแล้ง
 54. ข้อใดถูกต้องสำหรับทรัพยากรแร่และการนำมาใช้
         1.    ดินขาวสลายตัวจากหินแกรนิตใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
         2.    ถ่านหินลิกไนต์สะสมอยู่ในแอ่งหินปูนใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
         3.    แร่เกลือหินเกิดในหินชุดโคราชใช้ในอุตสาหกรรมฝ้าทนไฟ
         4.    แร่รัตนชาติเกิดจากหินแกบโบรใช้เป็นเครื่องประดับ
 55. ปัญหาจากอพยพเข้าย่อมต้องขึ้นกับปัจจัยดึงดูด ข้อใดนับว่าเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญที่ทำให้ประชากรภาคต่าง ๆ หลั่งไหลมาทำมาหากินบริเวณภาคกลางตอนล่าง
         1.    มีการพัฒนาการค้า อุตสาหกรรม คมนาคม
         2.    เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งทางด้านการเมืองและสังคม
         3.    มีการชลประทานดี พื้นที่เป็นที่ราบ มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์
         4.    มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงกว่าส่วนอื่น ๆ ของประเทศ
 56. ปัจจัยที่ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำแม่กลองตอนปลายคดไปโค้งมา คือข้อใด
         1.    ปริมาณน้ำในลำน้ำมีมากเกินไป
         2.    น้ำที่ไหลในลำน้ำมีตะกอนมากเกินไป
         3.    ความลาดเอียงของลำน้ำมีน้อยเกินไป
         4.    ลำน้ำมีความยาวมากเกินไป
 57. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าภาคกลางตอนบน
         1.    เพราะมีโอกาสได้รับฝนจากพายุดีเปรสชัน
         2.    เพราะได้รับฝนทั้งมรสุมฤดูร้อนและมรสุมฤดูหนาว
         3.    เพราะได้รับฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้
         4.    เพราะปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกป่าและสวนยางพารามากขึ้น จึงทำให้มีปริมาณฝนสูงกว่าภาคกลางตอนบน
 58. การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยมีผลมาจากข้อใด
         1.    พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน
         2.    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่
         3.    เป็นเขตที่เปลือกโลกถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด
         4.    พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่า
 59. ข้อใดเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย
         1.    ทิศทางการไหลของแม่น้ำไปทางเดียวกัน
         2.    จำนวนเกาะนอกชายฝั่งใกล้เคียงกัน
         3.    ทางตอนบนของภาคเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมือนกัน
         4.    มีแม่น้ำสายสั้น ๆ และหินมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกัน
 60. สาเหตุที่ทำให้ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของภาคใต้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคืออะไร
         1.    การทำเหมืองแร่ดีบุก
         2.    การทำลายแนวปะการังชายฝั่ง
         3.    การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
         4.    การทำลายป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง
 61. ป่าไม้ใดมิได้จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ
         1.    ป่าดิบแล้ง
         2.    ป่าเบญจพรรณ
         3.    ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ
         4.    ป่าเต็งรัง ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ
 62. เหตุใดดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
         1.    เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อย ทำให้การชะล้างพังทลายของดินมีมาก
         2.    มีการชะล้างของแร่ธาตุในดินลงไปสะสมไว้ในดินชั้นล่างมาก
         3.    มีอากาศร้อนจัด ทำให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายอนินทรีย์วัตถุมาก
         4.    มีภูมิประเทศลาดชันสูงและอากาศร้อนจัด ชั้นดินจึงตื้นมาก
 63. วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย คือข้อใด
         1.    การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กตามไร่นาเพิ่มมากขึ้น
         2.    การสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
         3.    การรักษาป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
         4.    การนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
 64. ปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นจากการพัฒนาด้านใด
         1.    การสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น
         2.    การกระจายแหล่งงานออกไปทุกมุมเมือง
         3.    การติดตั้งระบบฟอกอากาศในยานพาหนะเดินทางทุกชนิด
         4.    การมีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดิน
 65. ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปรากฏการณ์เอลนิโญ
         1.    ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
         2.    ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม
         3.    ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
         4.    ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s